INSTITUT VALL D’HEBRON: fem un lipdub

Com una pràctica fruit del treball dut a terme en una unitat didàctica interdisciplinària amb les matèries de música, educació física i anglès, l’institut Vall d’Hebron ha elaborat un lipdub amb la participació de tot l’alumnat de 1r d’ESO.

Capacitats/competències

L’experiència de l’elaboració d’aquest material audiovisual singular ha permès treballar diferents capacitats i competències, com ara les d’autonomia i iniciativa personal (emprendre i realitzar projectes individuals i col·lectius amb creativitat, iniciativa i responsabilitat…); les socials i ciutadanes (afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i les pràctiques democràtiques, i fent ús del criteri propi…); les lingüístiques i audiovisuals (saber-se comunicar oralment —conversar i escoltar— i expressar-se amb els llenguatges audiovisuals, utilitzant el propi cos i les TIC…); les artístiques i culturals (conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques i fer-les servir com a font d’enriquiment i gaudi. Saber crear suports i eines tecnològiques amb paraules, amb el propi cos i amb altres materials, i de manera col·lectiva, representacions i anàlisis de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat…). També s’ha treballat en l’àmbit del coneixement del món físic i la manera d’interactuar-hi (desenvolupar i aplicar el pensament cientificotècnic per interpretar la informació i per prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida de les persones, en la societat i en el món natural. Tot això implica també utilitzar els valors i els criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic…).

Una experiència positiva

El punt de partida d’aquesta pràctica, desenvolupada en el tercer trimestre del curs passat a través de vuit sessions de treball, pren de referència el lipdub realitzat per la Universitat de Quebec, que s’ha emès per televisió i que ha tingut una valoració molt positiva. L’alumnat s’ha mostrat altament motivat, amb ganes de participar, ha manifestat un compromís i una dedicació especials envers l’execució del projecte i l’assoliment del repte comú. Atès que des de les tres àrees s’han treballat aspectes diferents que són presents en l’elaboració d’un lipdub, s’han pogut veure actituds molt positives envers les competències pròpies de cada àrea.
Des de l’àrea d’anglès s’han treballat, principalment, la competència lingüística i audiovisual i la competència artística i cultural. Des de l’àrea d’educació física s’ha potenciat el desenvolupament de la competència social i ciutadana i la competència en el coneixement del món físic i la manera d’interactuar-hi. Des de l’àrea de música s’ha treballat la competència artística i cultural, la competència d’autonomia i iniciativa personal i la competència social i ciutadana.
Com que es tractava d’una activitat que fomentava la possibilitat de treballar diverses competències i continguts d’àrees diferents, ens sentim doblement satisfetes amb el resultat aconseguit, que ha estat molt positiu.

Per accedir a aquest lipdub: http://www.youtube.com/watch?v=qIQRY7azb6Q

Marina Porta (música)
Meritxell Monguillot (educació física)
Anna Díaz (anglès)