Celebrem 10 anys

A l’Agenda 21 Escolar de Barcelona ens fem grans. Fa deu anys que seixanta centres educatius de la ciutat van començar el seu camí en aquest programa d’educació ambiental que proposa imaginar i construir un món millor i més sostenible des d’accions dutes a terme en el seu entorn més immediat.

Agenda 21 Escolar

L’any 2001, el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat presenta l’informe «Cap a l’Agenda 21 de Barcelona. Document per al debat», que servirà de base per al procés de participació ciutadana i que conduirà a l’adopció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat – Agenda 21 de Barcelona.
Aquest mateix any, la secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona convoca la primera edició de l’Agenda 21 Escolar (A21E). L’Ajuntament de Barcelona concreta així la idea d’un programa educatiu adreçat als centres escolars que actuï en consonància amb el procés d’elaboració de l’Agenda 21 de la ciutat.

Què és l’Agenda 21 Escolar

És una xarxa que aquest curs 2010-2011 està formada per 283 centres que es plantegen i assumeixen nous reptes i compromisos en un projecte per avançar i consolidar processos educatius que relacionen la comunitat educativa, la ciutat i la sostenibilitat. El protagonista principal de qualsevol procés d’aprenentatge és l’alumnat, i el professorat té el rol fonamental de facilitar aquest procés. L’A21E és un programa que pretén donar resposta a les necessitats i interessos que tenen aquests agents, però alhora convida a comprometre altres col·lectius també importants: personal no docent, famílies, entitats que actuen en el seu entorn…

Els nostres objectius són:
• Implicar els centres educatius en un programa que compromet tota la ciutat.
• Impulsar i oferir recursos i serveis per donar suport a iniciatives innovadores d’educació per la sostenibilitat als centres educatius.
• Promoure la participació en projectes reals de transformació de l’entorn i de la ciutat.
• Afavorir la revisió i l’ajustament als centres del seu model de gestió ambiental i la coherència amb el seu discurs pedagògic.
• Afavorir els vincles entre els centres escolars i les entitats que han signat el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

La metodologia utilitzada

Alumnes de l'escola Àngels Vedruna
Alumnes de l'escola Àngels Vedruna
Adherir-se a l’Agenda 21 Escolar suposa el compromís de presentar un projecte anual en què es concreten els objectius que es pretenen assolir i les accions que es volen dur a terme durant el curs escolar, així com les persones i col·lectius que s’hi implicaran. La major part dels centres creen una comissió coordinadora constituïda per representants de tots els col·lectius implicats. És un projecte participatiu i col·lectiu. Després de cinc cursos, els centres són convidats a elaborar una memòria amb una autoavaluació del quinquenni i a presentar un projecte triennal que permet al centre desenvolupar accions més complexes que incorporen una visió més global de les accions realitzades en els projectes anuals.

Suport als centres

La secretaria de l’A21E assessora els centres i dóna resposta a les seves necessitats en un programa que és personalitzat i diferent en cada centre. Ofereix també informació i comunicació periòdica, recursos (econòmics i materials), espais d’intercanvi i de formació permanent del professorat i de l’alumnat, servei de documentació i de recursos d’educació ambiental… La informació del dia a dia d’aquest curs escolar, els documents de treball, els nous programes que s’hi relacionen i moltes coses més es recullen a Suport als centres

Alumnes del curs de mobilitat
Alumnes del curs de mobilitat

La secretaria de l’A21E assessora els centres i dóna resposta a les seves necessitats en un programa que és personalitzat i diferent en cada centre. Ofereix també informació i comunicació periòdica, recursos (econòmics i materials), espais d’intercanvi i de formació permanent del professorat i de l’alumnat, servei de documentació i de recursos d’educació ambiental… La informació del dia a dia d’aquest curs escolar, els documents de treball, els nous programes que s’hi relacionen i moltes coses més es recullen a http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar.

En els aniversaris de vegades hi ha algun regal. El programa de l’A21E de l’Ajuntament de Barcelona ha rebut, a finals d’aquest any, un «regal» que ens fa molta il·lusió i que és compartit amb tots els centres que l’han fet possible. Acabem de ser premiats pel municipi de Dubai, dins del programa Hàbitat de les Nacions Unides, amb el Premi Internacional de Dubai sobre Bones Pràctiques per Millorar les Condicions de Vida. Enhorabona a tothom, i si teniu tres minuts podeu veure el vídeo que presentarà l’A21E en l’acte d’entrega d’aquest premi a Dubai:

http://80.33.141.76/agenda21/a21escolar/video_dubai_en.htm

Mireia Abril, Margarida Feliu, Marta Salvia i Marta Vilar
Secretaria Agenda 21 Escolar
C. Nil Fabra, 20, baixos. 08012 Barcelona

Tel.: 932 562 599
Fax: 932 370 894
A/e: agenda21escolar@bcn.cat