Experiència d’aprenentatge-servei, realitzada per l’alumnat del cicle formatiu de grau superior d’Integració Social i els cicles de grau mitjà d’Imatge Personal

Pràctica de l’alumnat del CFGS d’Integració Social amb l’alumnat dels cicles de Grau mitjà.

En les diverses revisions de curs vam detectar dues debilitats. D’una banda, els alumnes del cicle d’Integració Social sortien sense haver dut a terme suficients pràctiques. I, d’altra banda, l’alumnat dels cicles de grau mitjà de la família professional d’Imatge Personal tenia dificultats per seguir el ritme del curs, cosa que conduïa en molts casos a l’abandonament. Es van identificar com a possibles causes d’aquestes dificultats la falta d’habilitats d’autonomia personal i social i la baixa autoestima.

Quan les dues valoracions de cicle van arribar a direcció, es va veure ben clar que calia programar una pràctica de l’alumnat d’Integració Social amb l’alumnat d’Imatge Personal. Així va sorgir l’experiència que ara us comentem.

Experiència d’aprenentatge servei dins l’àmbit de la promoció de la salut i el benestar emocional, a partir de la prevenció i la millora de les relacions interpersonals positives. Equip docent del CFGS d’Integració Social

Els alumnes de primer del CFGS d’Integració Social de l’Institut Salvador Seguí de Barcelona, des dels crèdits de Context i Metodologia, d’Habilitats d’Autonomia Personal i Social, i de Dinàmiques de Grups, van programar i implementar un taller per treballar les habilitats socials en les relacions interpersonals amb els alumnes dels cicles de grau mitjà de Perruqueria, Estètica Decorativa i PQPI de Perruqueria del mateix centre. Els tallers tenien una durada de quatre hores i es dividien en dues sessions de dues hores cadascuna.

Alumnat de l'Institut Salvador Seguí

Aquesta activitat va sorgir de la demanda que havia fet el Departament d’Imatge Personal, atès que els tutors i tutores havien constatat que les alumnes mantenien relacions interpersonals força agressives, tant dins el mateix grup com en les seves relaciones de parella.

D’altra banda, els nostres alumnes d’Integració Social tenen com a competències professionals la programació, la implementació i l’avaluació d’activitats per treballar les habilitats d’autonomia personal i social amb diferents col·lectius, amb la finalitat de prevenir situacions de risc personal o social, o de millorar situacions personals a través de la intervenció socioeducativa.

D’aquesta manera, vam lligar els dos elements característics de l’aprenentatge servei: l’aprenentatge a partir de l’experiència viscuda pels alumnes d’Integració Social, i el servei al nostre centre amb vista a millorar la convivència i el benestar dels alumnes del nostre centre, l’Institut Salvador Seguí.

Des de l’equip de cicle es va fer la planificació de l’activitat, indicant el següent:
• Objectius d’aprenentatge dels diferents crèdits implicats
• Continguts relacionats
• Activitats d’aprenentatge que es duran a terme des de cada crèdit
• Seqüenciació de les activitats implicades en l’elaboració de la programació del taller
• Organització dels alumnes d’Integració Social
• Persona responsable de les tasques de coordinació amb el professorat del Departament d’Imatge Personal (cap de Departament, tutors dels grups a qui va dirigit el taller, professorat implicat)
• Criteris i instruments d’avaluació

El document marc de treball es va lliurar als alumnes. El grup d’alumnes es va dividir en tres grups petits, cadascun dels quals va programar un taller per a un grup classe d’Imatge Personal (Perruqueria, Estètica Decorativa i PQPI de Perruqueria). Alhora, cada grup petit es va dividir encara en dos subgrups per tal de dur a terme el taller amb grups de 10-12 alumnes.

D’aquesta manera, els alumnes van programar tres tallers, cada taller es va dividir en dos grups i cada grup va desenvolupar dues sessions. Així doncs, els tallers es van implementar mitjançant 6 grups de treball, de 10-15 alumnes i en dues sessions de dues hores al llarg de dues setmanes.

Alumnat Salvador Seguí

La programació del taller que cadascun dels tres grups havia d’elaborar constava del següent:

• Anàlisi de la realitat i avaluació inicial dels diferents grups
Els alumnes d’Integració Social s’entrevisten amb les tutores dels grups, fan observacions i passen enquestes per conèixer les característiques del grup amb el qual han de treballar.

• Concreció d’objectius generals i específics dels tallers
L’equip docent facilita els objectius següents, que són comuns per a tots els grups:

– Objectiu general
Desenvolupar una posició personal crítica i activa que eviti l’abús i la violència en les relacions afectives.

– Objectius específics
Prendre consciència de les manifestacions quotidianes de la violència masclista en les relacions afectives.
Treballar habilitats socials que afavoreixin les relacions igualitàries en les relacions de parella (formular queixes, conèixer i expressar sentiments, defensar els propis drets, enfrontar-se a l’enuig de l’altre, respondre a la persuasió i enfrontar-se als missatges contradictoris).

• Concreció dels continguts treballats
– Identitats de gènere
– Mites i creences
– Poder i gènere
– El concepte d’amor a través de la història
– Mites de l’amor romàntic
– Del concepte de l’amor a les relacions de violència en la parella

• Planificació de les dues sessions de treball
La primera sessió se centra a treballar el posicionament dels participants amb relació a l’amor i els rols a la parella, mentre que la segona sessió es dedica a dur a terme dinàmiques per prendre consciència de les pròpies actuacions i adquirir habilitats que els ajudin a mantenir relacions interpersonals més positives.

Alumnat Institut Salvador Seguí

• Avaluació del taller
Els alumnes defineixen els indicadors i els instruments que utilitzaran per fer una valoració del taller un cop finalitzat, tant a partir de l’observació com d’unes enquestes que posteriorment passaran les tutores de cadascun dels grups.

Un cop finalitzat el taller, a partir de la informació recollida pels mateixos alumnes d’Integració Social en el transcurs de la sessió, com també de les observacions fetes per les professores dels diferents crèdits d’Integració Social i de les enquestes de les alumnes d’Estètica Decorativa, Perruqueria i PQPI, vam reflexionar sobre el procés seguit, els aprenentatges realitzats i l’impacte del servei, i es van proposar millores tant del projecte com de les mateixes intervencions per a les implementacions futures.

Finalment, des de l’equip de cicle es valorarà l’experiència i es proposaran millores per afavorir la continuïtat del projecte.

Aquesta experiència ha estat realitzada per l’alumnat de primer d’Integració Social (del torn de matí i del torn de tarda) i dirigida per les professores Montse Palomar, Marisa del Rio, Divina Bonjorn, M. Dolors Amoròs, Pilar Gallifa i Petri Luque.

Montse Palomar Negredo
Professora d’Integració Social de l’Institut Salvador Seguí