La prevenció és la clau

L’Institut Vall d’Hebron troba una fórmula per reduir l’abandonament dels alumnes que cursen els cicles formatius, i el redueix en un 50%.

Per reduir l’abandonament prematur d’alumnat dels cicles formatius, hem iniciat un projecte nou enfocat a detectar-lo i prevenir-lo abans que es produeixi. L’objectiu és identificar els alumnes en risc d’abandonament abans que comencin a faltar a classe. Un cop un alumne de l’etapa postobligatòria es desvincula del sistema, és difícil fins i tot poder-lo localitzar (no respon a correus electrònics, canvia de mòbil, etc.).

projecteDropoout_valld'hebronLa Direcció de l’Institut Vall d’Hebron va plantejar aquest projecte al Consorci i vam muntar junts un equip de treball. Abans de començar el curs, els especialistes del Consorci van formar els tutors de primer de grau mitjà per donar-los les eines necessàries per poder identificar els alumnes amb possibilitats d’abandonar el cicle en el futur. A l’inici del curs, en el mateix moment de la rebuda, els nous alumnes havien de contestar un qüestionari sobre quina idea tenien del cicle, les seves aspiracions professionals, sortides laborals, etc. En el buidatge d’aquest qüestionari ja es van poder identificar alguns alumnes que havien arribat mal orientats al cicle. Durant tres setmanes, els tutors van fer una observació directa dels alumnes a classe, veient quina actitud tenien a les classes teòriques, pràctiques, etc. A l’octubre ja s’havia elaborat una llista amb alumnes que possiblement acabarien abandonant. A partir d’aquesta llista, els especialistes del Consorci, en col·laboració amb la Direcció de l’Institut Vall d’Hebron, van organitzar sessions d’orientació i entrevistes personals. D’aquesta manera, es va poder identificar quina era la causa de la desmotivació dels alumnes i es van buscar solucions per evitar l’abandonament dels estudis. En aquest procés, es van determinar diferents casuístiques.

IMG_9255Algunes de les accions que es van prendre són les següents: reforç en algunes matèries teòriques amb grups de suport als diferents districtes; reforç en llengües catalana i castellana; orientació en l’elaboració del currículum i en la cerca de feina per als alumnes amb mancances econòmiques; canvi de grup (matí/tarda) per poder compatibilitzar els estudis amb la feina; baixa dels estudis i matrícula en una altra especialitat i en un altre centre, per als alumnes mal orientats, i divisió del curs en dos anys per poder assolir tots els objectius.

El resultat és que més d’un 50 % dels alumnes acabaran el curs i continuaran la seva formació. La nostra experiència ens diu que aquests alumnes haurien deixat el centre i haurien abandonat la seva formació.
Per portar a terme aquest projecte, és indispensable la implicació de tot l’equip directiu del centre i poder seleccionar directament els tutors de primer curs de grau mitjà. Hem volgut posar el focus en els estudis postobligatoris (cicles formatius), i recomanem prestar molta més atenció als alumnes de més de 16 anys, ja que presenten taxes molt elevades d’abandonament i molts necessiten suport, orientació i reforç.