L’alfabetització en dades a l’educació secundària

Potser no arribem a ser conscients de la gran quantitat d’informació que rebem cada dia sobre diferents temes, de diversa rellevància i que expressen diferents opinions. Aquesta informació, que normalment va acompanyada d’una imatge gràfica, ha estat prèviament treballada pels seus autors sobre la base de les dades que abans han hagut de buscar, entendre, triar, processar i analitzar per, finalment, aplicant-hi el seu propi sentit crític, expressar una opinió.

Som capaços nosaltres, com a espectadors, d’entendre, analitzar i tenir una opinió objectiva sobre tota aquesta informació?

Tenim suficients coneixements per buscar, filtrar, discernir, comparar…? Sabem on podem trobar dades realment objectives?

No es tracta de convertir-nos tots en experts en dades, però sí que hem de tenir-ne coneixements i no espantar-nos quan en sentim parlar, si volem ser actors i no només espectadors, consumidors proactius en lloc de simples consumidors.

I és que aquesta època que vivim, i que alguns anomenen la «quarta revolució industrial», és digital, i potser no estem suficientment preparats per estar a l’alçada del gran repte en el qual, com a persones que formem part d’aquesta societat, estem implicats.

Una aposta per l’alfabetització de les dades en educació

Així que una aposta en l’àmbit educatiu per assolir allò que els experts anomenen alfabetització de les dades, entesa com la capacitat de llegir i analitzar dades, pot ser aquesta magnífica opció de formació, tant per al professorat com, especialment, el seu alumnat, que forma part del present i és qui construirà el món en un futur pròxim.

És en aquest context on troba encaix el programa educatiu Repte Barcelona Dades Obertes, liderat per l’Ajuntament de Barcelona i que ofereix el Consorci d’Educació de Barcelona dins la Convocatòria Unificada de Programes. S’adreça, preferentment, als professors de 3r i 4t d’ESO i cicles formatius.

La formació que s’ofereix al professorat els permet adquirir els coneixements necessaris sobre dades i eines de codi lliure per treballar-les en  un ampli ventall de matèries impartides que poden ser des de matemàtiques, ciències socials, biologia, informàtica, tecnologia,…  Posteriorment, a l’aula, els alumnes treballaran en equip alguna realitat o problemàtica relacionada amb el seu entorn més proper, utilitzant principalment les dades del portal Open Data BCN. Les conclusions derivades de la seva anàlisi els ajudaran a potenciar l’esperit crític i la consciència ciutadana.

Els treballs que facin es podran presentar al concurs organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona i el CESIRE, amb el mateix nom que el programa, Repte Barcelona Dades Obertes. Un jurat d’experts els valorarà, incloent-hi també suggeriments de millora.

El concurs és obert també a centres educatius que no participen en el programa.

Aquesta iniciativa, pionera tant en l’àmbit nacional com internacional, dona visibilitat als projectes fets pels alumnes perquè són ells els principals protagonistes i beneficiaris de tot aquest procés formatiu.

De ben segur, els nous coneixements que adquiriran els ajudaran a fomentar l’esperit crític i a orientar la seva elecció d’estudis superiors, ja sigui en graus relacionats directament amb la ciència de dades o amb altres graus en què les dades tenen un paper cabdal. Si més no, els poden ajudar a obrir portes de cara al seu futur professional.

El passat 17 de desembre es va organitzar una sessió divulgativa oberta a tot el professorat de secundària que permet conèixer més a fons el treball amb dades.  La sessió «Les dades. Una oportunitat per encarar els reptes del món actual»que es va realitza el passat  17 de desembre vol donar a conèixer la visió experta del món universitari i l’experiència pedagògica de l’Institut Ferran Tallada.

Programa de la sessió

 

M. Mercè Fígols (Ajuntament de Barcelona) i Susana Navarro (Àrea d’Innovació del Consorci d’Educació de Barcelona)