Els crèdits de síntesi, un exemple d’esforç i professionalitat

L’alumne Bernat Sunyer Grau, guardonat a la 8a convocatòria del premi Argó. En aquest article expliquem que la col·laboració entre empresa i projecte real és garantia d’èxit.

El 1990 es va publicar la LOGSE (Llei orgànica general del sistema educatiu). Cada comunitat autònoma hi podia fer una sèrie de modificacions per adaptar el contingut de la llei a la seva realitat. A Catalunya, una de les adaptacions que es van fer sobre el currículum als cicles formatius va ser l’aparició del crèdit de síntesi. El crèdit de síntesi era un crèdit que s’havia de cursar al final del cicle i havia de ser globalitzador dels ensenyaments rebuts.
Al nostre centre, el crèdit de síntesi es va orientar com a avaluador de la competència professional del tècnic (alumne) i es va treballar als diferents cicles formatius perquè a través d’una sèrie d’activitats avaluatives, normalment diferents de les estàndard del curs, l’alumne demostrés que podia actuar com un professional del seu camp en un cas concret; és a dir, reflectís tot allò que havia après, tots els ensenyaments rebuts tant teòrics com pràctics, en unes actuacions concretes, tal com faria un professional.
En el cas concret del cicle formatiu de grau superior de Laboratori de diagnòstic clínic, els alumnes han de superar unes proves d’autosuficiència i competència, i també han de presentar un treball vinculat al seu període de formació en centres de treball. En molts casos aquest treball es pot convertir en un projecte real. En un projecte real, l’empresa planteja un treball que s’ha de desenvolupar i, d’acord amb l’institut i amb el mateix alumne, aquest darrer duu a terme el projecte plantejat. La finalitat del projecte real és satisfer la necessitat de desenvolupar un projecte específic de l’empresa, al mateix temps que l’alumne es forma i s’integra en l’equip del centre de treball. Tots sabem que els alumnes s’integren i fan les tasques que se’ls encomanen, que ajuden en el treball diari, però el projecte real implica el compromís significatiu de l’empresa de voler desenvolupar un objectiu i confiar en l’alumne per fer-ho.
Quan l’alumne redacta el desenvolupament d’aquest projecte, s’hi reflecteix l’esforç propi i l’esforç d’acompanyament que han fet els seus tutors durant el procés. Els projectes amb aquestes característiques mereixen ser presentats a candidatures de premis, com en el cas dels diferents premis a crèdits de síntesi que proposen institucions com algunes universitats o la Federació Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (FETES). La UAB fa anys que convoca el premi Argó per a treballs de crèdit de síntesi de batxillerat, i en fa tres que hi ha inclòs un premi per a crèdits de síntesi de cicles formatius de grau superior.
A la 8a convocatòria del premi Argó, el nostre institut ha presentat un treball de crèdit de síntesi en format de projecte real que es va fer a les instal·lacions de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), al Parc Científic de Barcelona. El treball es titula Estudi de la migració d’Olfactory Ensheathing Cells regulades per la presència de mielina i laminina. En el desenvolupament del projecte s’aplica tecnologia que permet observar la migració de cèl·lules de la glia (Olfactory Ensheathing Cells) in vitro sobre diferents substrats per poder determinar de quina manera la laminina i la mielina afecten la seva mobilitat. La finalitat d’aquest tipus d’estudis és aprofitar la capacitat de promoure el creixement axonal com un tractament per a les lesions del sistema nerviós central.
L’alumne Bernat Sunyer Grau va treballar en estreta col·laboració amb els membres de l’equip del Dr. José Antonio del Río, cap del laboratori. Des del centre escolar vam animar el Bernat a millorar l’estructura general del treball i vam avalar el treball per presentar-lo al premi Argó de crèdits de síntesi en la modalitat de cicles formatius de grau superior. El resultat va ser un treball magnífic, molt estimulant per a l’alumne, i com a recompensa a l’esforç va ser guardonat en aquesta 8a convocatòria del premi Argó.

Àfrica Marzal Casacuberta
Coordinadora del CFGS Laboratori de diagnòstic clínic
Institut Bonanova Barcelona I FP Sanitària
Parc de Salut Mar Barcelona